Právnická forma roka 2013

Povinné elektronické schránky pre právnické osoby

V roku 2013 bola zákonom o e-Governmente uvedená dlho očakávaná inovácia verejnej správy, a to doručovanie úradnej korešpondencie prostredníctvom elektronických schránok. Práve teraz dochádza k aktivácii elektronických schránok pre podnikateľov.

Ako dôjde k zriadeniu a aktivácii elektronickej schránky podnikateľa? Čo ak si elektronickú schránku včas neaktivujete? Aký význam bude mať doručovanie do elektronickej schránky? Na tieto a iné otázky Vám v tomto článku prinášame stručné odpovede.

Elektronická schránka sa podnikateľom – právnickým osobám zriaďuje automaticky. Už vyše mesiaca si ju podnikatelia môžu aktivovať sami, a to prvým prihlásením do nej. Od 1.1.2017 dôjde k plošnej aktivácii všetkých elektronických schránok podnikateľov, teda aj tých, ktoré si podnikatelia dovtedy neaktivovali. Odo dňa aktivácie elektronickej schránky budú orgány verejnej správy oprávnené doručovať úradnú korešpondenciu podnikateľom – právnickým osobám práve týmto spôsobom. Doručovanie úradnej dokumentácie prostredníctvom elektronických dátových schránok sa zatiaľ nebude týkať podnikateľov – fyzických osôb (napr. živnostníkov).

Dá sa očakávať, že prostredníctvom elektronických schránok bude podnikateľom – právnickým osobám postupne doručovaná všetka úradná korešpondencia, ktorá by inak bola zo strany orgánov verejnej správy doručovaná v listinnej podobe. Zatiaľ nie je zrejmé, ako je na túto zmenu pripravená verejná správa, a je teda otázkou, kedy možno reálne očakávať výhradné doručovanie všetkých úradných dokumentov elektronickou formou.

Podstatným dôsledkom doručovania prostredníctvom elektronickej schránky podnikateľa z právneho hľadiska je, že pri doručení úradnej korešpondencie do elektronickej schránky nastáva fikcia doručenia, a teda začína beh rôznych zákonných lehôt, napr. lehôt na vyjadrenie, námietky či odvolanie. Ak sa teda podnikateľ v rámci zavádzania elektronického doručovania „pozabudne“, môže sa mu stať, že mu uplynie lehota na opravný prostriedok voči úradnému rozhodnutiu, s ktorým nesúhlasí.

Na prístup do elektronickej schránky bude podnikateľ, resp. štatutárny orgán podnikateľa potrebovať osobný doklad s elektronickým čipom, pridelený bezpečnostný osobný kód a čítačku. Oprávnený na prístup do elektronickej schránky bude v prvom rade štatutárny orgán podnikateľa prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom a v prípade cudzinca prostredníctvom platného dokladu o pobyte obsahujúceho elektronický čip. Mnohí štatutári dosiaľ nepožiadali o vydanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom, a preto ich splnenie tejto povinnosti neodvratne čaká do konca roka.

Z podstaty zavedených elektronických schránok je možné registrovať snahu o zefektívnenie fungovania verejnej správy. Tento postup víta nielen štát, ale predovšetkým samotní podnikatelia zaťažení rozsiahlymi administratívnymi povinnosťami vo vzťahu k orgánom verejnej správy. Dajte si teda pozor, aby ste sa na túto dôležitú zmenu včas pripravili!