Právnická forma roka 2013

Priama trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb už aj na Slovensku

Od 1.7.2016 je účinný nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, na základe ktorého je možné za spáchanie trestného činu uložiť trest priamo právnickej osobe (obchodnej spoločnosti).

Nový zákon zavádza do slovenského právneho poriadku, tzv. priamu trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb, v dôsledku ktorej je možné uložiť právnickej osobe v trestnom konaní konkrétny trest. Doterajšia úprava umožňovala za trestné činy právnických osôb stíhať len fyzické osoby, konajúce v mene týchto právnických osôb.

Postih právnickej osoby. Právnickú osobu je možné stíhať za trestný čin spáchaný v prospech, v mene, v rámci alebo prostredníctvom činnosti tejto právnickej osoby jej orgánmi alebo zástupcami. Trestná zodpovednosť právnickej osoby nezaniká ani v prípade vyhlásenia konkurzu, vstupu spoločnosti do likvidácie či zrušenia spoločnosti.

Trestné činy. Medzi trestné činy, za ktoré je možné právnickú osobu postihnúť patrí napr. legalizácia príjmu z trestnej činnosti, poškodzovanie spotrebiteľa, daňový podvod, nezaplatenie dane a poistného, neodvedenie dane a poistného, falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov, podplácanie, prijímanie úplatku, nepriama korupcia či neoprávnený prístup do počítačového systému.

Tresty. Právnickú osobu je možné za spáchanie trestného činu potrestať napr. trestom zrušenia právnickej osoby, trestom prepadnutia majetku alebo veci, peňažným trestom, trestom zákazu činnosti, trestom zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trestom zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trestom zákazu účasti na verejnom obstarávaní či trestom zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

Ukladanie trestov. Súd pri výbere druhu trestu a jeho výmery bude prihliadať najmä na povahu trestného činu a jeho spoločenskú závažnosť a na pomery a doterajšiu činnosť právnickej osoby. Zároveň však súd prihliadne aj na právom chránené záujmy zamestnancov, poškodených a veriteľov právnickej osoby, ktorých pohľadávky vznikli v dobrej viere bez súvislosti s trestnou činnosťou.

Vzťah trestnej zodpovednosti právnickej osoby a štatutárneho orgánu. Na vyvodenie trestnej zodpovednosti právnickej osoby sa nevyžaduje vyvodenie trestnej zodpovednosti fyzickej osoby (napr. štatutára). Trestná zodpovednosť právnickej osoby dokonca nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba za právnickú osobu konala. Zároveň nie je vylúčené, že v súvislosti s určitým protiprávnym konaním bude trestne zodpovedná právnická osoba aj členovia jej štatutárneho orgánu súčasne. Súvis medzi trestnými činmi, z ktorých je obvinená právnická osoba a fyzická osoba konajúca v jej mene, môže byť predpokladom k vedeniu spoločného konania, v ktorom sa ich trestná zodpovednosť posudzuje samostatne.