Právnická forma roka 2013

Protischránkový zákon sa stáva účinným

Od dnešného dňa t.j. 1.2.2017 je účinný zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, tzv. „protischránkový“ zákon

Dlho očakávaný „protischránkový“ zákon predložený ministerkou spravodlivosti L. Žitňanskou zavádza do slovenského právneho poriadku povinnosť registrácie subjektov, ktoré vstupujú do právnych vzťahov v rámci nakladania s verejnými prostriedkami. Prístup k verejným prostriedkom bude teda podmienený zápisom v registri partnerov verejného sektora, ktorého súčasťou budú aj informácie o vlastníckej štruktúre každého z partnerov, a to až po konečného užívateľa výhod. Na základe toho bude možné zistiť, ktoré fyzické osoby reálne profitujú zo zisku spoločností obchodujúcich so štátom. 

Register: Zjednodušene povedané, kto nebude zapísaný ako partner v registri partnerov verejného sektora, nebude môcť, až na výnimky stanovené zákonom, nadobudnúť verejné finančné prostriedky či verejný majetok, uzavrieť zmluvu na základe verejného obstarávania ani uplatniť si pohľadávku voči štátu, či inému verejnému subjektu. Register partnerov verejného sektora nahradí doterajší register konečných užívateľov výhod, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Prevádzkovateľom nového registra je Ministerstvo spravodlivosti a registráciu bude vykonávať výhradne Okresný súd Žilina. Register je verejne prístupný, a teda verejne kontrolovateľný.

Povinne zapisované osoby: Za partnera verejného sektora, a teda osobu povinne zapisovanú do registra partnerov verejného sektora, sa považujú fyzické a právnické osoby, ktoré obchodujú s verejným sektorom, resp. prijímajú verejné zdroje z iného titulu, a to v akejkoľvek forme (v rámci verejného obstarávania, čerpaním dotácií, uplatňovaním pohľadávok voči štátu, používaním peňazí zo zdravotného poistenia, atď.), v rozsahu nad 100 000 eur, resp. 250 000 eur v kalendárnom roku v prípade opakujúceho sa plnenia. Povinnosť registrovať sa majú nielen tí, ktorí sa uchádzajú o peniaze zo štátneho či obecného rozpočtu, ale aj tí, ktorí sa uchádzajú o peniaze zo štátnych fondov alebo štátnych či obecných akcioviek alebo ich dcérskych spoločností. Pre skúsenosti s neslávne známou reštrukturalizáciou Váhostavu majú povinnosť registrovať sa takisto osoby, ktoré si budú chcieť uplatniť pohľadávku vo výške presahujúcej 1 000 000 eur v rámci konkurzu alebo reštrukturalizácie subjektu, ktorý je alebo v posledných piatich rokoch bol zapísaný ako partner verejného sektora.

Registrácia prostredníctvom Oprávnenej osoby: Návrh na zápis partnera verejného sektora do registra za partnera podáva tzv. oprávnená osoba, ktorou môže byť výhradne notár, advokát, banka, audítor či daňový poradca. S oprávnenou osobou je potrebné mať uzatvorenú zmluvu, pričom nesmie ísť o mandátnu zmluvu, nakoľko v tomto prípade má ísť o nestranný výkon činnosti oprávnenej osoby, ktorá nepodlieha pokynom klienta. Oprávnená osoba je spoluzodpovedná za pravdivosť údajov zapísaných v registri a dokonca ručí za zaplatenie prípadnej sankcie.

Zapisované údaje: Do registra partnerov verejného sektora sa okrem iného zapisujú údaje o konečnom užívateľovi výhod partnera verejného sektora (fyzickej osobe), ako aj údaje o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Prílohou návrhu na zápis bude tzv. verifikačný dokument, v ktorom oprávnená osoba uvedie všetky požadované informácie, odôvodní, akým spôsobom identifikovala konečného užívateľa výhod a vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Za priebežnú aktualizáciu týchto údajov zodpovedá partner verejného sektora, oprávnená osoba aj konečný užívateľ výhod. Ak má niekto dôvodnú pochybnosť ohľadom pravdivosti údajov zapísaných v registri, môže podať kvalifikovaný podnet na preskúmanie správnosti týchto údajov.

Sankcie: V prípade ak partner verejného sektora uvedie neúplné alebo nesprávne údaje pri verifikácii konečného užívateľa výhod, hrozí mu pokuta. Sankcie sa pohybujú vo výške neoprávnene získaného hospodárskeho prospechu, a ak tento nebude možné zistiť, až do výšky 1 000 000 eur pre partnera verejného sektora a až do výšky 100 000 eur pre jeho štatutárny orgán. Súčasne bude rozhodnutie o pokute podkladom pre výmaz partnera verejného sektora z registra, ako aj pre zapísanie štatutárneho orgánu do registra vylúčených osôb, ktoré nemôžu vykonávať funkciu štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti. 

Prechodné ustanovenia:  Ak ste už zapísaný v registri končených užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, považujete sa za partnera verejného sektora, avšak ste povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a preregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31.7.2017. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na výmaz z registra partnerov verejného sektora.

www.nitschneider.com