Právnická forma roka 2013

Vylúčenie osoby z výkonu funkcie v obchodnej spoločnosti na základe rozhodnutia súdu

Novela Obchodného zákonníka upravuje s účinnosťou od 01. 01. 2016 možnosť vylúčenia fyzickej osoby z výkonu funkcie v obchodnej spoločnosti na základe rozhodnutia súdu. Súd svojím rozhodnutím môže určiť, že po dobu uvedenú v rozhodnutí fyzická osoba nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve. To platí rovnako aj pre pôsobenie vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby či prokuristu.

Súd môže rozhodnúť o vylúčení z funkcie v zásade len v dvoch prípadoch. Prvým dôvodom na vylúčenie je porušenie povinnosti štatutárneho orgánu podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Druhým dôvodom na vylúčenie je právoplatné odsúdenie štatutára za trestný čin v rámci trestného konania a uloženie trestu zákazu činnosti vykonávať funkciu v obchodných spoločnostiach a družstvách po dobu určenú súdom (jeden až desať rokov).

Len čo rozhodnutie súdu o vylúčení nadobudne právoplatnosť, vylúčená osoba prestáva byť členom uvedených orgánov, a to vo všetkých spoločnostiach, v ktorých dosiaľ pôsobila. Vylúčená osoba je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť svoje vylúčenie z výkonu funkcie všetkým dotknutým obchodným spoločnostiam a družstvám.

V prípade, že by vylúčená osoba, či už sama, alebo prostredníctvom iných osôb i napriek vylúčeniu z funkcie naďalej konala ako zástupca spoločnosti, napr. uzatvárala zmluvné vzťahy s tretími osobami, zakladala by týmto svojím konaním osobné ručenie za záväzky zo všetkých právnych úkonov, ktoré takto uskutočnila. V prípade, že by záväzky veriteľov zo zmlúv či iných právnych úkonov neuspokojila sama obchodná spoločnosť, bola by povinná tak urobiť vylúčená osoba z titulu ručenia.

Napokon, v nadväznosti na právomoc súdu rozhodnúť o vylúčení osoby zavádza novela aj tzv. „register diskvalifikácií“, ktorý slúži ako evidencia údajov o fyzických osobách, ktoré boli na základe rozhodnutia súdu z výkonu funkcie v obchodných spoločnostiach a družstvách vylúčené. Register nie je síce verejne prístupný, avšak informáciu z neho je možné získať po uhradení poplatku vo výške 2,50 EUR za stránku.