Právnická forma roka 2013

Duševné vlastníctvo

Referencie

Kontakt:
Dušan Nitschneider

Práva k ochranným známkam a problematika nekalej súťaže sú jednou z našich profilových oblastí. Od založenia kancelárie sa tejto problematike intenzívne venujeme a s narastajúcou praxou v tejto oblasti prehlbujeme i naše skúsenosti s ochranou práv z duševného vlastníctva. Členom nášho tímu je i patentový zástupca s licenciou pre zastupovanie pred patentovými úradmi v SR, ČR, EPO Mníchov
a OHIM Alicante. Špecializujeme sa na prihlášky patentov a úžitkových vzorov, ktoré vyžadujú technické vzdelanie v danej oblasti. Zastupujeme zahraničných klientov, ktorých ochranné známky sú narúšané inými súťažiteľmi na slovenskom alebo českom trhu. Zastupujeme podnikateľov pri prihlasovaní ich ochranných známok v SR a ČR, ako i komunitárnych a medzinárodných známok.

Poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva zahŕňa najmä:

  • prihlášky ochranných známok v SR, ČR a na OHIM v Alicante
  • námietky pri registrácii ochranných známok
  • licenčné a franšízové zmluvy
  • patentové práva
  • práva priemyselných vzorov
  • autorské práva
  • softwarové právo
  • ochranu domén
  • ochranu know-how
  • nekalú súťaž