Právnická forma roka 2013

Pracovné právo

Referencie

Kontakt:
Dušan Nitschneider

Pracovné právo je základnou oblasťou našej špecializácie. Tvorí takmer polovicu našej právnej praxe. Niekoľkočlenný tím advokátov
a koncipientov sa intenzívne venuje poradenstvu v oblasti pracovného práva, zamestnanosti, sociálnych a dôchodkových práv. Sme členom európskej organizácie právnikov pracovného právo, EELA (European Employment Lawyers Association). V poslednom období sme sa zamerali na prehlbovanie našich skúseností v oblasti práva zamestnanosti. I vďaka tomu sme sa v roku 2012 stali členom Ius Laboris. Ius Laboris je prestížna asociácia právnych firiem špecializujúcich sa na pracovné právo. Zabezpečuje poskytovanie právnych služieb vysokej kvality nadnárodným firmám. Spoločnosti pôsobiace vo viacerých krajinách Európy alebo sveta zabezpečujú pre svoje HR oddelenia právnu podporu prostredníctvom členov Ius Laboris.

Máme skúsenosti s posudzovaním smernice TUPE pri prechodoch zamestnancov v akvizičných transakciách, s ochranou osobných údajov zamestnancov, s konkurenčnými klauzulami v pracovných a manažérskych zmluvách. Zaoberáme sa najrôznejšími druhmi zamestnaneckých práv, postavením odborov a kreovaním európskej zamestnaneckej rady. Pracovali sme na vyšetrovaní sťažností vo veci mobbingu a bossingu. Dosiahli sme vysokú úspešnosť pri zastupovaní zamestnávateľov v súdnych konaniach vo veciach neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Pripravujeme vzorovú dokumentáciu pre reguláciu pracovnoprávnych vzťahov domácich i zahraničných klientov. Máme výnimočné skúsenosti z oblasti leteckej dopravy pri príprave zmlúv pre pilotov dopravných lietadiel a leteckého personálu. Riešili sme otázky kvalifikačných dohôd pri zvyšovaní kvalifikácie pilotov.

Pracovno-právne poradenstvo zahŕňa najmä:

 • pracovné zmluvy a dohody
 • manažérske zmluvy
 • vnútorné pracovnoprávne predpisy
 • ochranu osobných údajov
 • skončenie pracovného pomeru
 • hromadné prepúšťanie
 • agentúrne zamestnávanie
 • dohody o dočasnom pridelení zamestnancov
 • alternatívne formy zamestnania
 • posudzovanie kolektívnych zmlúv
 • postavenie a práva odborov