Právnická forma roka 2013

Protimonopol a súťaž

Referencie

Kontakt:
Dušan Nitschneider

Poskytujeme právne služby ako lokálny poradca v spolupráci so zahraničným koordinátorom pri multijurisdikčných transakciách. Poskytujeme sektorovo špecializované poradenstvo a zaoberáme sa špecifikami jednotlivých podnikateľských oblastí, ako napr. letecká doprava, automobilový priemysel, energetika, stavebníctvo, poisťovníctvo, bankovníctvo, potravinársky priemysel, obchodné reťazce, IT.

Poskytovali sme poradenstvo pri schvaľovania koncentrácií Protimonopolným úradom SR v najväčších a najvýznamnejších projektoch realizovaných na Slovensku, ako napríklad spojenie bánk, zdravotných poisťovní, či privatizácia letísk. Zastupovali sme klienta v súvislosti s obmedzovaním súťaže, kedy sa aplikoval leniency program.

V roku 2011 sme spolu s Právnickou fakultou Trnavskej Univerzity organizovali medzinárodnú konferenciu súťažného práva pri príležitosti 20. výročia založenia Protimonopolného úradu SR a zavedenia právnych predpisov regulujúcich hospodársku súťaž. Konferencie
sa zúčastnili zástupcovia protimonopolných úradov z Čiech, Maďarska a Poľska, ako i predstavitelia Európskej komisie.

Poradenstvo v oblasti protimonopolu a súťaže zahŕňa najmä:

 • oznámenia koncentrácií
 • štrukturálne podmienky koncentrácií
 • analýzy dominantného postavenia na trhu
 • leniency program
 • vertikálne a horizontálne dohody
 • kartelové dohody
 • zastupovanie pred Protimonopolným úradom SR
 • zastupovanie na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže ČR
 • zastupovanie pred Európskou komisiou
 • sektorové poradenstvo
 • špecializované compliance programy