Právnická forma roka 2013

Spory a konkurzy

Referencie

Kontakt:
Dušan Nitschneider

Rozsiahle skúsenosti našich právnikov v tejto oblasti pokrývajú najrôznejšie odvetvia práva a podnikateľských i občianskoprávnych
vzťahov. Poskytujeme našim klientom zastupovanie v súdnych konaniach v zásade vo všetkých oblastiach, v ktorých im poskytujeme
právne služby. Máme rozsiahle skúsenosti najmä v oblasti sporov z pracovného práva, z ochrany duševného vlastníctva, sporov
pri prevodoch akcií a obchodných podielov, určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, povinných odkupov akcií, sporov
z prevodov nehnuteľností, z vád zo zmlúv o dielo, náhrady škody z obchodných vzťahov, i z bezdôvodného obohatenia. Rovnako rozsiahle
máme skúsenosti so zastupovaním klientov v konaniach pred súdmi Českej republiky.

Poskytujeme poradenstvo pri príprave prihlášok pohľadávok a pri zastupovaní záujmov našich klientov v konkurzných
a reštrukturalizačných konaniach. Zastupovali sme veriteľov v osobitných druhoch konkurzov, ako je napr. konkurz poisťovne alebo
leteckej spoločnosti. Poskytovali sme právne poradenstvo pri mnohých incidenčných sporoch.

Poradenstvo v oblasti sporov a konkurzov zahŕňa najmä:

  • vymáhanie obchodných pohľadávok
  • exekučné konania
  • návrhy na vyhlásenie konkurzu
  • návrhy na povolenie reštrukturalizácie
  • prihlášky pohľadávok
  • incidenčné spory