Právnická forma roka 2013

Duševné vlastníctvo

Právo duševného vlastníctva 2015/2016

Alza.cz – Vyjednávanie a príprava dohody o urovnaní so SOZA v oblasti úhrady náhrady autorskej odmeny z predaných nosičov.

Alza.cz – Príprava hromadnej licenčnej zmluvy so SOZA v oblasti autorskej odmeny za predaj/nájom hudobných diel.

V roku 2014 sme sa stali členom prestížnej medzinárodnej organizácie GALA združujúcej právnikov pôsobiacich na poli reklamného a súťažného práva

Pre Európsku futbalovú asociáciu UEFA sme posudzovali možnosť tzv. virtual advertisingu na území Slvenska, resp. Pri retransmisii na územie Slovenska

AutoCont Holding je najväčší český IT holding pôsobiaci v ČR a SR. Pre AutoCont Holding sme prihlasovali ochranné známky v SR a ČR a európsku ochrannú známku. Právne služby ďalej zahŕňali zastupovanie pri podávaní námietok tretích subjektov voči týmto OZ, vrátane európskej OZ. Vedieme sporové konania o výmaz obdobných OZ obchodnej spoločnosti, ktorá ich nadobudla v procese rozdeľovania holdingu niekedy okolo roku 2008. Konania zahŕňajú zložité procesy dokazovania nepoužívania týchto OZ touto spoločnosťou.

Pre Ringier Axel Springer sme úspešne prihlasovali viacero ochranných známok v známkovej rade „Nový čas“ (Nový čas energie, Nový čas krimi, atď.)

Zastupujeme tradičného výrobcu remeselných potrieb REMPO v súdnom spore o ochranu jeho dobrého mena, ochranných známok a know how.

BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. – pripomienkovanie a úprava zmluvy o spolupráci s MAFRA Slovakia a.s. o mediálnej a reklamnej podpore.

Pre spoločnosť Heineken sme prihlasovali ochrannú známku Kelt Radler; v prebiehajúcom konaní pokračujeme v asistovaní v konaní o podaných námietkach

Gazprom neft, akciová spoločnosť – zastupovanie pri zápise medzinárodnej ochrannej známky pred slovenským UPV.

Pre ADROC Tech, s.r.o. sme prihlasovali úžitkový vzor pokrývajúci unikátne riešenie čistenia vnútorných plôch tlakovej nádoby jadrového reaktora

Zastupovanie GO! General Overnight Service GmbH pri súdnom konaní zdržanie sa používania ochrannej známky GO!

Zastupovanie High End Society e.V. pri návrhu na vyhlásenie OZ za neplatnú (rozklad) a pri súdnom konaní zdržanie sa používania označenia HIGH END (vrátene predbežného opatrenia).

Remy Cointreau Slovakia sme asistovali pri registrácii ochrannej známky nápoja Aperol Spritz letné kino

Pre Slovenskú Technickú Univerzitu sme prihlasovanie niekoľko úžitkových vzorov z oblasti elektro-magnetickej mechaniky

IN STYLE FASHION s.r.o. – zastupovanie v súdnom konaní proti Tommy Hilfiger Licensing, LLC o určenie odevov ako falzifikátov.

KENVELO Slovakia, spol. s r.o. – zastupovanie o zničenie falzifikátov porušujúcich ochranná známku Burberry.

Registrácia licenčnej zmluvy k CTM a ITM pre spoločnosť LEE COOPER Slovakia, s. r. o.

REMPO, s.r.o. – zastupovanie v konaní o zdržanie sa nekalosúťažného konania z dôvodu porušovania práv z ochrannej známky.

Pre tradičného sklárskeho a malopredajcu RONA sme prihlasovali patent chrániaci unikátny spôsob rytia najmä dutých sklenárskych výrobkov ako aj zariadenie na jeho vykonávanie

EvenPixel s.r.o – príprava pracovnej zmluvy upravujúcej problematiku autorského diela v oblasti IT.

Právo duševného vlastníctva

Podieľali sme sa na príprave a spracovaní podkladov pre štúdiu autorských práv, ktorú pre Európsky parlament vypracovala spoločnosť KEA European Affairs. Štúdia pod názvom "The Collective Management of Rights in Europe" – The Quest for Efficiency" sa zaoberala kolektívnou správou autorských práv v oblasti hudby v Európskej únii. Štúdia bola prijatá Komisiou pre právne záležitosti Európskeho parlamentu.

Zastupovali sme spoločnosť Chirana-Medical, Stará Turá, ktorá je významným slovenským výrobcom stomatologickej a anestéziologickej techniky. Chirana-Medical je pokračovateľom československého podniku založeného v 50.-tych rokoch. Od roku 2005 sa viedli zložité súdne a správne konania o majiteľstve ochranných známok, ktoré skončili v roku 2012 víťazstvom Chirany-Medical.

Zastupovali sme nemeckú spoločnosť, ktorá je dlhoročným organizátorom najväčšej výstavy špičkovej audio techniky v Európskej únii. Spoločnosť sme zastupovali pri ochrane jej komunitárnych ochranných známok v SR pred neoprávnenými používaniami rovnakého označenia slovenskými podnikateľmi.

Zastupovali sme Benicky Systems, kanadského vynálezcu ojedinelého tréningového programu pre hokejistov s použitím Skatemillu. Právne služby zahŕňali prihlasovanie ochranných známok a ochranu patentových práv.

Pre významnú IT spoločnosť sme uskutočnili forenzný audit ohľadne ochranných známok tretích osôb, obsahujúcich jej obchodné meno. Následné riešenie situácie zahŕňalo konania o výmaz ochranných známok a prihlasovanie slovenských, českých a komunitárnych známok.

Zastupovali sme českého vydavateľa právnych informácií pri rokovaniach s najvýznamnejších a najväčším slovenským vydavateľom časopisov o ekonomike a podnikaní, vo veci spoločného užívania ochranných známok.

Zastupovali sme nemeckú špedičnú spoločnosť GO! General Overnight Service v spore ohľadne zásahu do jej práv z ochrannej známky používaním zameniteľného označenia iného súťažiteľa v SR.

Zastupovali sme spoločnosť AKUROS, výrobcu originálneho chemického regeneračného prípravku do olovených akumulátorov,
vo veci sporu o jeho španielske ochranné známky.

Zastupovali sme spoločnosť SAMEDI, vydavateľa a distribútora odborných lekárskych časopisov, v spore ohľadne nebezpečenstva zámeny s layoutom iných obdobných magazínov.

Zastupovali sme AutoCont Holding, najväčšiu českú IT spoločnosti, pri prihlasovaní jej slovenských a českých ochranných známok.

Prihlasovali sme ochranné známky pre Datacube. Datacube je najväčšie a technicky najvyspelejšie dátové centrum na Slovensku.

Zastupovali sme SKGA, Slovenskú golfovú asociáciu, pri prihlasovaní jej ochranných známok.

Poskytovali sme poradenstvo českej spoločnosti Kongresové centrum ILF pri obnove jej slovenských ochranných známok.

Zastupovali sme spoločnosť Sanoma Magazines, vydavateľa printových médií, pri riešení vzťahov z jeho ochranných známok.