Právnická forma roka 2013

Pracovné právo

Pracovné právo 2015/2016

Pre novo vzniknutý media-house News and Media Holding a. s. sme po schválení koncentrácie pripravovali rozsiahlu revíziu a úpravu vzorovej pracovno-právnej dokumentácie. Uvedené zahŕňalo aj prekryv z autorským právom, osobitne pri Pracovných zmluvách kreatívnych pracovníkov (grafici, editori, novinári)

Pre španielskeho odevného giganta, spoločnosť Inditex (Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius) sme poskytovali všeobecné pracovnoprávne poradenstvo pri zamýšľanom umiestnení logistického a distribučného centra v Slovenskej republike

Spoločnosti Takko Fashion Slovakia s. r. o. sme poskytovali všeobecné poradenstvo pri reorganizácii zmluvných vzťahov s agentúrami dočasného zamestnávania po účonnosti novely zákonníka práce (1. 3. 2015)

Pre nemeckú odevnú spoločnosť Takko Fashion sme sa podieľali na internom vyšetrovaní rozsiahleho podvodu a následnom uplatnení škody voči zamestnancovi, s ktorým bol zároveň ukončený pracovný pomer. Vo veci sme asistovali aj pri podaní trestného oznámenia a zastupujeme spoločnosť (ako poškodeného) v priebehu vyšetrovania

Spoločnosti Google sme pripravovali rozsiahlu vzorovú pracovno-právnu dokumentáciu; dokončenie transakcie z roku 2014 v prvom kvartáli 2015

Po viac ako roku negociácií sme v roku 2016 dokončili rokovania a pomohli podpísať kolektívnu zmluvu pre UniCredit; išlo o spojenie dvoch kolektívnych zmlúv dvoch organizácií

Spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. sme asistovali pri skončení viacerých pracovných pomerov

Spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. sme poskytovali poradenstvo v oblasti komparácie závislej práce a dočasného pridelenia

Spoločnosť UniCredit ako aj jej dcérske spoločnosti zastupujeme v súdnom spore o neplatné skončenie pracovného pomeru člena predstavenstva; spoločnosti sme asistovali aj vo fáze pred podaním výpovede v snahe o skončenie pracovného pomeru dohodou  

Zastupovanie spoločnosti Oracle Slovensko spol. s r.o. pred súdom ako zamestnávateľa v konaní o úpravu pracovného posudku

Zastupovanie spoločnosti Oracle Slovensko spol. s r.o. pred súdom ako zamestnávateľa v konaní vo veci pracovnej pohotovosti a náhrady mzdy za pracovnú pohotovosť; súdy spor sme pre klienta vyhrali

Zastupovanie spoločnosti Oracle Slovensko spol. s r.o. pred súdom ako zamestnávateľa v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru; spor bol skončený mimosúdnym vyrovnaním v januári 2016

Zastupovanie spoločnosti Oracle Slovensko spol. s r.o. pred súdom ako zamestnávateľa v konaní o náhradu mzdy v súvislosti s neplatnosťou skončenia pracovného pomeru; spor bol skončený mimosúdnym vyrovnaním v januári 2016

Zastupovanie spoločnosti Oracle Slovensko spol. s r.o. pred súdom ako zamestnávateľa v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru dohodou; celkom špecifikcký a výnimočný súdny spor, kedy sa napádala platnosť Dohody o skončení pomeru

Spoločnosti Nutricia sme pomohli riešiť senzitívnu situáciu pri prepúšťaní zamestnancovi s čiastočným ZŤP

Pre McDonalds Slovensko sme kontinuálne poskytovali širokospektrálne pracovnoprávne poradenstvo; v roku 2016 sme riešili otázku dochádzky a pracovného času, riešili sme pracovné úrazy, prevod podniku pri nadobudnutí viacerých prevzádzok od franchisistov  

Pre spoločnosť Novo Nordisk s.r.o. sme celoročne poskytovali všeobecné právne poradenstvo a asistenciu v procese kolektívneho vyjednávania s odborovými orgánmi ako aj v procese informovania a rokovania s odborovými orgánmi o rôznych ekonomických otázkach.

Spoločnosti Novo Nordisk s.r.o. sme poskytovali asistenciu pri získaní pracovného povolenia (vrátane povolenia na pobyt) pre zahraničného zamestnanca. Zadanie naďalej prebieha

Oceliarskej spoločnosti HARSCO Corporation sme pomáhali pri uzatváraní zmluvy o prevode zamestnancov a následnom faktickom prevode zamestnancov v súvislosti s ukončením jej činnosti na Slovensku

IT distribútorovi ABC Data sme asistovali s ustanovením nového generálneho riaditeľa

Pre spoločnosť RSD IG Services, s. r. o. sme ako zamestnávateľovi poskytovali právnu podporu pri organizačnej zmene a nadbytočnosti zamestnancov

Pre spoločnosť RSD IG Services, s. r. o. sme pripravovali warning letter (upozornenie) v súvislosti s porušovaním pracovnej disciplíny; zadanie pokračuje aj v súčasnosti

Pre šperkársku skupinu Pandora sme radili v oblasti ochrany osobných údajov

Spoločnostiam v skupine Hamilton ako zamestnávateľom sme poskytovali poradenstvo pri reorganizácii zamestnancov a ich prevode v rámci skupiny

Právne poradenstvo spoločnosti ICON Clinical Research Slovakia, s. r. o. Pri zjednocovaní dĺžky dovolenky< najmä s ohľadom na dodržanie zásady rovného zaobchádzania

Zastupovanie spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. pred súdom vo veci určenia neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru; spor naďalej pretrváva

Spoločnosti Solvay Slovchem, spol. s r.o. sme radili a pripravovali dokumentáciu skončenia pracovných pomerov v súvislosti s ukončovaním jej aktivít na Slovensku

Pre spoločnosť Solvay Slovchem, spol. s r.o. sme poskytovali podporu a radili ohľadne režimu a výšky odstupného a odchodného ako aj podmienok priznania predčasného dôchodku

Spoločnosti Eli Lilly sme kontinuálne asistovali s pracovnoprávnymi záležitosťami; zadania zahŕňali ochranu osobných údajov, manažerské zmluvy, zmluvy o užívaní firemných motorových vozidiel a pod.

Pre spoločnosť skupiny Electrolux sme poskytovali poradenstvo ohľadne rozvrhnutia pracovného času, nadčasov, pracovnej pohotovosti a odmene za jednotlivé formy práce

Pre spoločnosť Gi Group Slovakia, s.r.o. (agentúra dočasného zamestnávania) sme pripravovali pracovnoprávnu dokumentáciu zahŕňajúcu vzorovú pracovnú zmluvu (a súvisiace dokumenty) reflektujúce zmeny v úprave dočasného zamestnávania.

Pre spoločnosť Gi Group Slovakia, s.r.o. (agentúra dočasného zamestnávania) sme poskytovali všeobecné poradenstvo v oblasti úpravy agentúrneho zamestnávania

Pre zahraničnú spoločnosť Engie sme radili ohľadne konzultačných povinností v rámci kolektívneho vyjednávania a všeobecných pracovnoprávnych záležitostí

Poradenstvo spoločnosti ParExel pri prechode zamestnancov 

Poradenstvo spoločnosti GDF SUEZ vo veci reorganizácie zamestnávateľa

Poskytovali sme právne poradenstvo spoločnosti Lutron EA Limited ohľadne rozvrhnutia pracovného času a zákonných obmedzení o oblasti pracovného času

Asistovali sme spoločnostiam skupiny Sanofi S.A. vo veci skončenia pracovných pomerov zamestnancov

Spoločnostiam Kenvelo Slovakia a Lee Cooper Slovakia (odevný retail) sme celoročne asistovali pri uzatváraní a ukončovaní pracovných pomerov

Právne poradenstvo spoločnosti Technogym pri ukončení pracovného pomeru a pri uzavretí pracovného pomeru člena vrcholového manažmentu

Spoločne s Natašou Randlovou z Randl Partners sme pre HR zamestnancov významných nadnárodných spoločností počas roka organizovali viaceré školenia oblasti pracovného práva (komparatistika česko-slovenského pracovného práva)

Pod patronátom Randl Partners sme uskutočnili komparatívne školenia Česko-Slovenského pracovného práva pre členov HR oddelení spoločností Prazdroj a Nutricia

Na pozvanie Ius Laboris a Kórejskej obchodnej komory som pripravil a predniesol základný prehľad a vývojové trendy Slovenského pracovného práva zástupcom významných kórejských spoločností (Kia, Samsung, Hyunday, Doosan)

Pracovné právo

Pre Johnson & Johnson sme poskytovali poradenstvo vo veci prechodu zamestnancov podľa európskej smernice TUPE a harmonizácie sociálnych programov pri prevzatí Synthesu. Johnson & Johnson je najväčším svetovým výrobcom farmaceutík a spojením so skupinou Synthes sa stal lídrom i na trhu ortopedických pomôcok.

Pre Canon sme poskytovali poradenstvo ohľadne prechodu zamestnancov podľa európskej smernice TUPE pri prevzatí skupiny Océ. Spojením Canon a Océ vznikol svetový líder na poli tlačiarenskej techniky.

Vytvorili sme kompletnú pracovnoprávnu reguláciu pri zriaďovaní štátnej inštitúcie v oblasti zdravotníctva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Pripravovali sme kompletnú pracovnoprávnu agendu pre zriadenie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Zastupovali sme Slovenské magnezitové závody Jelšava, najväčší ťažobný závod a jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, v niekoľkých pracovnoprávnych súdnych sporoch ohľadne organizačných zmien. Všetky spory boli rozhodnuté v prospech zamestnávateľa.

Pre skupinu Covance, najväčšie svetové výskumné centrum pre vývoj farmaceutík, kontrolu liečiv, potravín a podobných produktov, sme riešili komplexné poradenstvo v oblasti HR pri nadobudnutí časti podniku a súvisiacom prechode zamestnancov.

Pre skupinu Azelis, ktorá je najväčším európskym distribútorom špecifických chemických produktov v oblasti chemického priemyslu, farmácie, potravín a výživy zvierat, sme riešili prechod zamestnancov podľa európskej smernice TUPE pri prevode časti podniku.

Abbott Laboratories je globálnym prevádzkovateľom výskumných laboratórií v oblasti medicíny a farmaceutík. Riešili sme preň začlenenie konkurenčných doložiek do pracovných a manažérskych zmlúv vedúcich zamestnancov.

Poskytovali sme poradenstvo francúzskej nadnárodnej spoločnosti pri vytvorení európskej zamestnaneckej rady.

Absolvovali sme jedno z prvých vyšetrovaní mobbingu a bossingu v súčasnosti v SR. Vyšetrovanie zahŕňalo účasť na výsluchu zamestnancov a spracovanie výsledkov šetrenia, spoločne s právnym posúdením veci.

Pre Eli Lilly sme pripravovali manažérske zmluvy pre konateľov jej spoločností. Eli Lilly je významná celosvetová skupina v oblasti klinického výskumu a vývoja farmaceutík.

Zastupujeme spoločnosť Sika Slovensko, ktorá je súčasťou švajčiarskeho koncernu vyrábajúceho stavebnú chémiu.
Poskytovali sme jej poradenstvo pri pracovnoprávnom spore ohľadne porušovania zákazu konkurencie jedným zo zamestnancov.

Pre Calzedoniu, významného talianskeho odevného výrobcu, sme pripravovali nastavenie pracovných vzťahov zamestnancov prevádzok, podmienky zamestnávania, a stanovenia rozvrhu pracovného času.

Pre Pumu, svetovú značka športových odevov, sme pripravovali zavedenia konta pracovného času a úpravu pracovných vzťahov zamestnancov prevádzok.

Zastupujeme francúzsku developerskú skupinu Hamilton v komplexnej pracovnoprávnej agende. Pripravovali sme vzorové pracovné zmluvy a celkové nastavenie pracovnoprávnych vzťahov. Poskytujeme poradenstvo pri prijímaní nových zamestnancov, ako i pri ukončovaní pracovných vzťahov.

Pre odevnú značku Kenvelo poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti HR. Riešili sme napríklad komplikované situácie skončenia pracovného pomeru v dôsledku porušovania pracovnej disciplíny.