Právnická forma roka 2013

Energetika a telekomunikácie

Pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, orgán štátnej správy pre reguláciu výroby a distribúcie energií, sme pripravovali koncept liberalizácie slovenského energetického trhu v spolupráci s americkou poradenskou spoločnosťou NERA Economic Consluting.

Pripravovali sme analýzy právnych predpisov a legislatívnych procesov v oblasti energetiky a regulácie výroby a distribúcie elektrickej energie pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Zastupovali sme čínskeho investora pri vytvorení joint venture so slovenským podnikom za účelom vybudovania fotovoltalickej elektrárne na území Slovenska.

Pre Slovenské elektrárne, výrobcu elektrickej energie a tepla, patriaceho Enelu a Slovenskej republike, sme pripravovali obchodné zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb.

Pre Slovenskú elektrizačnú a prenosovú sústavu, štátnu spoločnosť zabezpečujúcu prenos elektrickej energie na celom území Slovenska, sme vypracovali obchodné zmluvy o telekomunikačných službách.

Poskytovali sme poradenstvo americko-slovenským investorom pri predaji ich spoločnosti prevádzkujúcej rozvody optických vlákien.

Pracovali sme na založení spoločnosti ENERGOTEL, pôsobiacej ako wholesale telco operator pre energetické podniky.

V oblasti vodohospodárstva sme zastupovali spoločnosť Veolia pri jej aktivitách na území Slovenskej republiky.