Právnická forma roka 2013

Verejné obstarávanie

Členovia nášho tímu sa podieľali na poradenstve pre rakúsku spoločnosť Kapsch v tendri na zavedenie elektronického mýta v SR
v hodnote zákazky prevyšujúcej 600 miliónov EUR.

Poskytovali sme poradenstvo pri účasti spoločnosti Volkswagen vo verejnom tendri na dodávku sanitiek rýchlej zdravotnej pomoci.

Zastupovali sme víťazné slovensko-rakúske konzorciu vo verejnej súťaži na privatizáciu Bratislavského a Košického letiska.

Zastupovali sme IT spoločnosť pri dodávke výpočtovej techniky a notebookov pre učiteľov na základe verejného obstarávania organizovaného Štátnym pedagogickým ústavom v objeme niekoľko miliónov eur.

Poskytovali sme poradenstvo pri verejnom obstarávaní organizovanom Agentúrou ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
vo veci obstarania stravných lístkov pre jej zamestnancov.

Zastupovali sme IT spoločnosť vo verejnom obstarávaní organizovanom Národnou bankou Slovenska na dodávku výpočtovej techniky
v objeme takmer 400 tisíc EUR.

Poskytovali sme poradenstvo pre klienta, ktorý získal zákazku od Ministerstva vnútra SR na upgrade výpočtového strediska ministerstva
a zavedenie Schengenského informačného systému.

Poskytovali sme poradenstvo IT spoločnosti pri verejnej zákazke elektronizácie výplaty štátnych sociálnych dávok pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v objeme zákazky vyše 1 milióna EUR financovanej z operačného programu OPIS.

Zastupovali sme klienta vo verejnom obstarávaní organizovanom Opravovňami Ministerstva vnútra SR na dodávku prostriedkov
pre revitalizáciu vozového parku ministerstva a všetkých jeho zložiek.

Poskytovali sme poradenstvo slovenskej IT spoločnosti pri jej účasti vo verejnom obstarávaní organizovanom Ekonomickou univerzitou na dodanie informačných a komunikačných technológií.

Zastupovali sme klienta vo veci podávania námietok proti jeho vylúčeniu z verejnej súťaže organizovanej Ministerstvom kultúry SR.