Právnická forma roka 2013

Dajana Csongrádyová

Významné skúsenosti

Spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia asistovala pri vnútornej reorganizácii a skončení pracovných pomerov so zamestnancami.

Pre spoločnosť Novo Nordisk poskytovala všeobecné právne poradenstvo a asistenciu v procese kolektívneho vyjednávania s odborovými orgánmi zamestnancov.

Pre McDonalds Slovensko poskytovala komplexné pracovnoprávne poradenstvo zamerané na prípravu, úpravu a aktualizáciu pracovnoprávnych dokumentov a poradenstvo v iných pracovnoprávnych záležitostiach.

Asistovala spoločnostiam skupiny Sanofi S.A. vo veci skončenia pracovných pomerov zamestnancov.

Spoločnosti Takko Fashion Slovakia poskytovala právne poradenstvo v oblasti dokumentácie agentúrneho zamestnávania.

Pre spoločnosť RSD IG Services ako zamestnávateľovi poskytovala právnu podporu pri organizačnej zmene a nadbytočnosti zamestnancov.

Spoločnostiam v skupine Hamilton ako zamestnávateľom poskytovala právne poradenstvo pri reorganizácii a skončení pracovných pomerov so zamestnancami.

Zastupovala spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko pred súdom vo veci určenia neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnanca.

Poskytovala všeobecné pracovnoprávne poradenstvo ohľadne zamýšľaného umiestnenia logistického a distribučného centra v Slovenskej republike pre španielsku spoločnosť.

Pre spoločnosť Gi Group Slovakia poskytovala všeobecné poradenstvo v oblasti dokumentácie agentúrneho zamestnávania a pri príprave pracovnoprávnej dokumentácie zahŕňajúcej vzorovú pracovnú zmluvu pre zamestnancov.

Pravidelne poskytuje právne služby v oblasti reklamného a mediálneho práva lokálnym a medzinárodným klientom, vrátane napríklad Visa Europe, Mondelez International, Infiniti, atď.

Poskytovala komplexné právne poradenstvo pre slovenskú charitatívnu organizáciu poskytujúcu pomoc bezdomovcom.

Dajana Csongrádyová 
Advokátsky koncipient 

Špecializácia
Pracovné právo
Fúzie, akvizície a korporát
Mediálne a reklamné právo

Členstvo v komorách 
Slovenská advokátska komora

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislava

Právna prax 
NITSCHNEIDER & PARTNERS
advokátska kancelária 

HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS
advokátska kancelária, Bratislava

Jazyky 
slovensky, anglicky, maďarsky