Právnická forma roka 2013

Peter Varga

Významné skúsenosti

Je odborným asistentom na katedre medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity. Špecializuje sa na európske súťažné právo. Je autorom mnohých publikácií v oblasti protimonopolného a súťažného práva.

Druhou oblasťou jeho dlhodobej špecializácie je pracovné právo. Je autorom mnohých článkov a štúdií v oblasti zamestnanosti. Aktívne sa venuje národnej,
ako aj európskej právnej úprave v oblasti pracovného práva, i medzinárodnej komparatistike v tejto oblasti. Prednáša na seminároch a konferenciách.

Jeho publikačná činnosť je zameraná na niektoré špecifické témy, ako sú právo sociálneho zabezpečenia a migrujúci zamestnanci, ochrana osobných údajov, dočasné pridelenie zamestnanca, zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike, hromadné prepúšťanie, dočasné agentúrne zamestnávanie, materská dovolenka
a iné.

Pravidelne prispieva do časopisov Personálny manažment, Justičná revue, Poradca podnikateľa a ďalších.

Výber z jeho najvýznamnejšej publikačnej činnosti predstavuje najmä:

Vybrané problémy vysielania zamestnancov a určenie rozhodného práva, In: Vzťahy
a interakcia vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a európskeho práva
z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie, Poradca podnikateľa 2007.

Aktuálna judikatúra Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v oblasti hromadného prepúšťania, In: Justičná revue 1/2010.

Slovakia, In: The Littler Mendelson Guide to International Employment and Labour Law, LexisNexis 2008.

The Slovak Republic, In: Hiring the Best Qualified and Most Talented Employees: Handbook on Global Recruiting, Screening Testing, and Interviewing Criteria, Kluwer Law International 2008.

 

Peter Varga
Of Counsel

Kontakt
varga@nitschneider.com

Špecializácia
Pracovné právo
Protimonopol a súťaž

Vzdelanie
Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave
Magisterské štúdium (Mgr.)
Rigorózna skúška (JUDr.)
Doktorandské štúdium (PhD.)

Právna prax
NITSCHNEIDER & PARTNERS
advokátska kancelária

Právnická fakulta Trnavská Univerzita v Trnave
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

PRK Partners
advokátska kancelária, Praha

Jazyky
slovensky, anglicky, nemecky